رزومه شخصی استاد

dr
نام و نام خانوادگی: دکتر حسن شفیعی
ميزان تحصيلات: دکترا (غیر پزشکی) روانشناسی
ايميل شخصی: pnustu86@gmail.com

دکتر حسن شفیعی

دکتری تخصصی روان شناسی،عضو هیات علمی - استادیار پایه 10


سوابق تحصیلی

كارشناسي روان شـناسي باليـني از دانشگاه تـهـران
كارشناسي ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه شــــيراز
دکتری تخصصی روان شناسی از مرکزتحصیلات تکمیلی دکتری دانشگاه پیام نور تهران

سوابق آموزشی و تدریس

 
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
دانشگاه تهران- پردیس فارابی قم- تدریس دوره کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات- تدریس دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
دانشگاه غیر انتفاعی طلوع مهر قم- تدریس دوره کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
دانشگاه آزاداسلامی واحد اراك استاد راهنماي پایان نامه دوره ارشد روان شناسی عمومی
دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان استاد راهنماي پایان نامه دوره ارشد روان شناسی عمومی
دانشگاه آزاداسلامی واحد ساوه استاد راهنماي پایان نامه دوره ارشد روان شناسی بالینی و عمومی
دانشگاه پیام نور خمین- اندیمشک-نطنز- بهشهر- استاد راهنماي پایان نامه دوره ارشد روان شناسی
دانشگاه پیام نور شهرستان محلات تدریس دوره کارشناسی
دانشگاه آزاداسلامی واحد خمین - تدریس دوره کارشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق- تدریس دوره کارشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب- تدریس دوره کارشناسی


 

سوابق علمی -اجرایی

دانش آموخته برتر دوره دکتري تخصصی
معاونت آموزشی- پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان به مدت 4 سال
نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاري کنکور سراسري و آزمون فراگیر ارشد
مسئول فنی و دریافت پروانه تاسیس مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه پیام نور اراك از سازمان نظام روان شناسی
مسئول مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان در 2 دوره متوالی
عضو کمیته اجرایی سند پیشگیري و کاهش آسیب هاي اجتماعی دانشگاه پیام نوراستان مرکزي
عضو شوراي پژوهشی دانشگاه پیام نور استان مرکزي
عضو کمیته مشاوره دانشگاه پیام نور استان مرکزي
عضو اتاق فکر دانشگاه پیام نور استان مرکزي
عضو شوراي آموزشی و پژوهشی گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه پیام نوراستان مرکزي
عضو شواري فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان
داور نهمین دوره جشنواره ملی حرکت ویژه انجمن هاي علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور
داور فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش هاي روان شناختی
داور فصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
داور فصلنامه علمی-پژوهشی تازه هاي علوم شناختی
داور فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش هاي روان شناسی اجتماعی
داور مجله علمی - پژوهشی روان شناسی بالینی
داور فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي
داور فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
راهنمایی 44 عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد روان شناسی
نماینده رسمی انجمن روان شناسی اجتماعی در استان مرکزي
بازرس هیات بازرسی ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس شوراي اسلامی شهرستان دلیجان
روان شناس و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه هاي پیام نور دلیجان، آزاد اسلامی نراق، آزاد اسلامی جاسب
روان شناس ومشاور مرکز مشاوره نوید آموزش و پروش شهرستان دلیجان
مشاور رسمی آموزش و پرورش و بنیاد شهید شهرستان دلیجان
عضو بسیج اساتید دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی
دارنده پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی (1387) براي ارائه خدمات تخصصی روانشناسی بالینی و مشاوره
طرح های علمی-پژوهشی

مجري طرح پژوهشی" بررسی نقش اختلالات جنسی در ایجاد اعتیاد و تاثیر آن در درمان (مطالعه موردي استان مرکزي)
ستاد مبارزه با مواد مخدر
مجري طرح پژوهشی درقالب طرح گرانت در دانشگاه پیام نور با عنوان بررسی رابطه بین و یژگی هاي شخصیتی و
نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزي"1395
مجري طرح پژوهشی درقالب طرح گرانت در دانشگاه پیام نور با عنوان: بررسی قابلیتهاي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه
پیام نور (مطالعه موردي: مراکز پیام نور دلیجان و محلات)1387
مجري طرح پژوهشی درقالب طرح گرانت در دانشگاه پیام نور با عنوان" تاثیر خودکارآمدي ادراك شده بر پردازش اطلاعات
چهره هاي هیجانی1391
مجري طرح پژوهشی درقالب طرح گرانت در دانشگاه پیام نور با عنوان: نقش دانشگاه پیام نور در توسعه سرمایه اجتماعی
با تاکید بر مولفه روان شناختی اعتماد اجتماعی 1390
مجري طرح پژوهشی « بررسی پیامدهاي مثبت تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق بر امور فرهنگی و آموزشی زنان
شهر نراق،1385»
رساله دکتري با عنوان " اثربخشی اصلاح سوگیري توجه با استفاده از آموزش توجه رایانه اي درکاهش اضطراب و سوگیري
توجه نوجوانان مضطرب اجتماعی نسبت به کلمات و چهره هاي هیجانی تهدید کننده" 1393- با درجه عالی و نمره
80/19-با حمایت مالی ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناختی
پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی با عنوان" مقایسه سوگیري توجه نسبت به چهره هاي هیجانی طبیعی و
درهم ریخته در کودکان داراي اضطراب خصلتی بالا وپایین، با استفاده از آزمایه اصلاح شده دات- پروب (کاوش نقطه-
task probe-dot modified)" دانشگاه شیراز،1383 - با درجه عالی ونمره: 75/19)با حمایت مالی آموزش و
پرورش استان فارس
پایان نامه دوره کارشناسی دانشگاه تهران با عنوان"بررسی رابطه بین عزت نفس و مرکز کنترل در دانشجویان دانشگاه
تهران"1380 با درجه عالی و نمره: 19
کسب رتبه اول پایان نامه در رشته روان شناسی بالینی در نهمین دوره پایان نامه برتر دانشجویی، 1383
طراحی و ساخت نرم افزار آزمایه (تکلیف) اصلاح شده دات پروب (Probe-Dot کاوش نقطه) جهت اندازه گیري
سوگیري توجه نسبت به چهره هاي هیجانی در کودکان و بزرگسالانبراي اولین بار در ایران در سال 1383
مشارکت در پروژه ملی تحقیقاتی « ارزیابی خسارات وارده بر بهداشت کشور در جریان اشغال کویت توسط عراق »
سال1382

 

کتاب

 گام های مثبت اندیشیBuilding a Positive Attitude-انتشارات علم و دانش-1387

مقالات علمی -پژوهشی

1. اثربخشی بازي درمانی شناختی- رفتاري بر تاب آوري و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی
فصلنامه علمی- پژوهشی ناتوانی هاي یادگیري
2. نقش سواد سلامت، بهزیستی روانشناختی و خودکارآمدي در پیشبینی کیفیت زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع
فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی سلامت، سال 9، شماره 1 (33)،1399
3. اثربخشی اصلاح سوگیري توجه با استفاده از آموزش توجه رایانه اي در کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان
فصلنامه علمی- پژوهشی تازه هاي علوم شناختی، دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 )
4. نقش تعدیلکنندگی عزتنفس در رابطه بین ذهن آگاهی و بهزیستی روانشناختی
ماهنامه علمی ترویجی رویش روان شناسی، سال 8، شماره 10 (43)،1398
5. پیشبینی نگرش دانشجویان به اعتیاد بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد. 1396; 4 (15) :62-47
6. پیشبینی کیفیت زندگی سالمندان بر اساس انسجام درونی، ذهنآگاهی و هوش معنوي
پژوهشنامه روان شناسی مثبت، سال سوم، شماره سوم، پیاپی (11) پاییز 1396
7. ساخت و اعتبار یابی برنامه ي رایانه اي درمان اصلاح سوگیري توجه براي اختلال اضطراب اجتماعی
فصلنامه علمی- پژوهشی تازه هاي علوم شناختی، سال 19، شماره2، تابستان1396
8. ساخت و اعتباریابی آزمایه رایانه اي دات- پروب کلمه اي جهت بررسی سوگیري توجه در اضطراب اجتماعی
فصلنامه علمی- پژوهشی علوم رفتاري،دوره 8 شماره 2 تابستان1393
9. ترس از ارزیابی منفی و توجه انتخابی به کلمات تهدیدکننده اجتماعی در نوجوانان
فصلنامه علمی- پژوهشی تازه هاي علوم شناختی، سال 16 ، شماره 3، 1393
10. تاثیر خوشبینی سرشتی بر سوگیري توجه به چهرههاي هیجانی
فصلنامه علمی- پژوهشی اصول بهداشت روانی. سال14(4)، زمستان1391
11. رابطه بین برون گرایی- درون گرایی و سوگیري توجه به چهره هاي هیجانی در نوجوانان
مجله علمی- پژوهشی پژوهشهاي علوم شناختی و رفتاري، سال دوم، شماره 1پیاپی2 بهار و تابستان 1391
12. تاثیر نوروزگرایی بر پردازش اطلاعات چهره هاي هیجانی در نوجوانان
مجله علمی- پژوهشی پژوهش در سلامت روان شناختی - دوره 6، شماره 1، (12)، 1391
13. خود شیفتگی، عزت نفس و ابعاد پرخاشگري در در نوجوانان
فصلنامه علمی- پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانی-سال دوم، شماره 6 تابستان1390
14. تاثیر پردازش کلی چهره اي در سو گیري توجه نسبت به چهره هاي هیجانی در کودکان مضطرب
دوفصلنامه علمیپژوهشی دانشور رفتار- روان شناسی بالینی و شخصیت، سال سوم شماره5-پاییز و زمستان1390
15. دست برتري و جانبی شدن پردازش هیجانی چهره در کودکان
فصلنامه علمی- پژوهشی تازه هاي علوم شناختی، سال 13 ، شماره 2، 1390
16. تاثیر خودکارآمدي ادراك شده بر پردازش اطلاعات چهره هاي هیجانی
فصلنامه علمی- پژوهشی علوم رفتاري دوره 5 شماره3 ،1390
17. تاثیر اضطراب خصلتی کودکان در سوگیري توجه نسبت به چهره هاي هیجانی
فصلنامه علمی- پژوهشی روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران ،زمستان1387، دروه14، شماره4
18. نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه مشارکت زنان (مطالعه موردي:دانشگاه آزاد اسلامی نراق)
فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش هاي مدیریت راهبردي (بصیرت) سال 14،پاییز و زمستان1386،شماره38


 

مقالات همایش های بین المللی و ملی 

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه سرمایه اجتماعی با تاکید بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی :دانشگاه آزاد اسلامی نراق)
اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران-تهران – 1 و 2 اسفند ماه 1390
بررسی ویژگی های شخصیتی مرتبط با  کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور
اولين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور- اردیبهشت 1389
بررسی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق و تاثیر آموزش دانشگاهی و برخی متغیرهای زمینه ای در افزایش آن
اولین همایش کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-1388
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش آسيب هاي رواني- اجتماعي
همايش منطقه اي آسيب هاي اجتماعي با رویکرد مداخله ای، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق،خرداد1387
ساخت نرم افزار آزمايه (تکلیف) اصلاح شده دات پروب تصويری جهت اندازه گيری سوگيری توجه دات- پروب 
سومین سمپوزيوم نوروپسيکولوژي ايران،خرداد1386
بررسي عوامل رواني اجتماعي موثر بر بزهكاري نوجوانان استان مركزي
همايش ملی نقش مشاوره و مددكاري اجتماعي در تامين وتوسعه امنيت رواني-اجتماعي،1384
مقايسه سوگيری توجه نسبت به چهره های هيجانی  در کودکان مضطرب
دومين همايش بين المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، بهمن1383
معرفي نرم افزار آزمايه (تکلیف) اصلاح شده دات پروب  دات- پروب 
دومين همايش بين المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، بهمن1383

دوره های تخصصی و گواهینامه ها

گواهی نامه مدرس کشوری آموزش خانواده
متخصص پیشگیری از اعتیاد (دوره های مقدماتی-میانی و تکمیلی) ستاد مبارزه با مواد مخدر
کارگاه آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی
کارگاه روش تحقیق دکتر علی دلاور – دانشگاه آزاد اسلامی نراق
کارگاه  آموزش نرم افزار های SPSS  و PS
کارگاه  آموزشی روش تدریس
کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون های پیشرفت تحصیلی و فن تهیه تست
کارگاه آموزشی مهارت های تدوین پرونده ویژه اعضای هیئت علمی
کارگاه آموزش مهارت های زندگی سازمان بهزیستی (2 دوره)
کارگاه هم اندیشی استادان باموضوع "جنگ نرم با محوریت آسیب شناسی شبکه های ماهوره ای فارسی زبان و شبکه های اجتماعی  مجازی"
کارگاه آموزشی"اشتراک دانش پیرامون تهدیدات سایبری و مخاطرات پیش رو"
کارگاه معرفت افزایی"ولایت فقیه و امام شناسی" قم- مسجد جمکران
کارگاه معرفت افزایی"مهدویت و عرفان های نو ظهور" قم- مسجد جمکران
کارگاه آشنایی با سیستم گلستان پژوهشی
کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع:اخلاق حرفه ای
کارگاه آموزشی کشوری مدرسان آموزش خانواده
همایش توسعه پایدار شهرستان دلیجان1393

برگزاری کارگاه های آموزشی روان شناختی دردانشگاههای دولتی و آزاد - آموزش و پروش- بنیاد شهید –سپاه پاسداران-بیمارستان شامل:

 
آشنایی با بحران های روان شناختی و مدیریت بحران
آموزش فرزند پروری ویژه والدین
روان شناسی دوره نوجوانی و بلوغ
مهارت خود آگاهی
مهارت ارتباط موثر
مهارت روابط بین فردی
مهارت حل مسئله
آشنایی باروان شناسی تحول
آشنایی با روان شناسی تفاوت های فردی
شناسایی و هدایت استعداد دانش آموزان
روان شناسی خانواده سالم
روابط اجتماعی و خانواده
پیشگیری از اعتیاد
تغییر رفتار ورفتار درمانی
روان شناسی رشد
اصول و فنون مذاکره
بهداشت روانی
آشنایی با مشکلات دانشجویان
مهارت تفکر خلاق
مهارت مدیریت خشم
مهارت مدیریت استرس
مهارت همدلی
مهارت تصمیم گیری
مهارت تفکر انتقادی
ازدواج  و آیین همسرداری
تکریم ارباب رجوع
 

مهارتهاي تخصصي مرتبط با رايانه و  زبان انگلیسی 

تدریس و ترجمه متون انگلیسی تخصصی
مسلط به رايانه
وبلاگ نويس و مدير وبلاگ
مسلط به مجموعه نرم افزارهاي office
مسلط به نرم افزار آماری  SPSS  و آموزش آن 
مسلط به نرم افزار رفرنس دهي Endnote
مسلط به نرم افزار فتوشاپ
طراحي، ساخت و اجراي نرم افزار تكليف دات- پروب 
مسلط به نرم افزارFaceGen Modeller 

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم